Ochrona danych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W LEVADA dokładamy wszelkich starań, aby dane naszych klientów przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.
Wobec powyższego, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 RODO, iż:

I. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Levada Sp. z o.o.  z siedzibą w: ul. Lindego 17, 30-148 Kraków. Z administratorem można się kontaktować dzwoniąc na nr tel. 514 123 036, 12 345 02 08, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@levada.pl, bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: www.levada.pl, w zakładce: kontakt.

II. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celach:
1. Prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania lub podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem z nami umowy (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
2. Zawarcia i realizacji umowy dotyczącej modernizacji instalacji grzewczej, wymiany lub montażu nowego źródła ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii, przeprowadzenia przeglądów oraz serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur, obowiązków archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO);
4. Otrzymywania od nas informacji handlowych dotyczących  oferowanych przez nas produktów lub usług modernizacji instalacji grzewczej – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
5. Ewentualnego prowadzenia przez nas lub przez podmioty zewnętrzne działające na nasze zlecenie marketingu usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO);
6. dochodzenia roszczeń oraz windykacji należności lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III. Odbiorcy danych osobowych
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. naszym partnerom handlowym, firmom świadczącym dla nas usługi wsparcia IT, firmom świadczącym usługi księgowe, wykonawcom lub podwykonawcom prac montażowych lub innym podmiotom przetwarzającym dane w celu przez nas określonym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres podejmowanych działań oraz realizacji zawartej umowy. Następnie będziemy przetwarzali Pani/Pana do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków prawnych, a także do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa.
W zakresie naszych wewnętrznych celów Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W pozostałym zakresie będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych lub wycofa Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie.

V. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencji nie podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pan/Pana żądanie, zawrzeć z Panią/Panem umowy, świadczyć na Pani/Pana rzecz naszych usług, przesłać zamówionej informacji handlowej lub prowadzić z Panią/Panem korespondencji.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo żądania od nas:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych,  zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe  może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. Przenoszenia danych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
6. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;
7. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody;

- w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z nami.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie internetowym www.levada.pl

Szanowny użytkowniku,
Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
W związku z powyższym administrator niniejszego serwisu internetowego (www.levada.pl), którym jest Levada sp. z o.o. z siedzibą ul. Lindego 17, 30-148 Kraków, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności:

Informacje ogólne
1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.levada.pl.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r.
3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje, tj. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu;
b) Poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”);
c) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
5. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
6. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.
7. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. Do danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.levada.pl.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
d) Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia www.google.com/ads/preferences/.

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez naszą stronę www.levada.pl/kontakt/